×

Όροι χρήσης

Προσωπικά δεδομένα

Δεδομένα προσωπικής φύσης που συλλέγονται από τo cityon χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία - ψηφιακή ή άλλη - επικοινωνίας και δεν πωλούνται, εκμισθώνονται ή μεταβιβάζονται ή / και κοινοποιούνται σε τρίτους σε κάθε περίπτωση.

Εξαιρέσεις γίνονται στην περίπτωση που ο νόμος ορίζει ρητά ότι οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται - αποκλειστικά - στις αρμόδιες αρχές.

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της δήλωσης απορρήτου του crowdpolicy.com και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997, αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Προεδρικά Διατάγματα 207/1998 και 79/2000, άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, Ν. 2774/1999 και κοινοτικές οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Το City On δεν ευθύνεται για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούνται από ιστότοπους συνεργατών. Αυτή η δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το "crowdpolicy.com".

Αρχεία Καταγραφής

Το City On χρησιμοποιεί διευθύνσεις IP (Πρωτόκολλο Διαδικτύου) για στατιστικά συμπεράσματα σχετικά με την κυκλοφορία και τη διαχείριση ιστότοπων. Οι διευθύνσεις IP δεν συνδέονται με κανένα τρόπο με τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη / χρήστη του City On.

Ασφάλεια

Το City On λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη. Τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται από τον επισκέπτη / χρήστη προστατεύονται τόσο εντός όσο και εκτός δικτύου.

Ειδοποίηση Αλλαγών

Το City On διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις εντός του υφιστάμενου ή μελλοντικού νομικού πλαισίου. Καμία τροποποίηση των όρων αυτής της σύμβασης δεν θα εξεταστεί ούτε θα ενσωματωθεί εάν δεν εκφράζεται γραπτώς και δεν ενσωματώνεται σε αυτήν.

Εάν κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλάξει, το "crowdpolicy.com" θα ενημερώσει τους επισκέπτες / χρήστες μέσω ανακοινώσεων που δημοσιεύονται στον ιστότοπο https://www.crowdpolicy.com/terms-of-use-privacy-cookies-policy/